D’Lëtzebuerger Rousefrënn engagéiren sech fir den Télévie

2011 ass eng Roud Rous op de Numm “TÉLÉVIE “ gedeeft ginn. Dëst fir den 10. Gebuerts­dag vun der Aktioun Télé­vie hei zu Lët­ze­buerg.
Eng roud gefëll­ten Bee­trous vun 50 ‑80 cm. 

Bestellt Aer Rous(en) elo schon bei de Lët­ze­buer­ger Rou­se­frënn zum Prä­is vun 25€.

Den Erlé­iss vun all Télé­vie ‑Rous geet un d’Kriibsfuerschung, an hël­left, dass de Lët­ze­buer­ger Rou­se­pa­tri­moi­ne a eise Gäert blitt.
Den 22 Abrëll 2023 kënnt dir Aer Rou­sen zu Schët­ter am Cent­re de pro­mes­ses vum Télé­vie ewech huelen.

NOUS CONTACTER:

Adres­se du secré­ta­ri­at de l’Association
Grand Duca­le des Amis de la Rose :

L- 7441 LINTGEN  Ber­ge­rie, 41
secretariat.rousefrenn@gmail.com

Télé­pho­ne +352 621 422 444

CCPLLULL    IBAN LU32 1111 0943 0521 0000

error: Content is protected!